Общи условия

А. ВЪВЕДЕНИЕ

"Общността" (Общността.com) е интернет сайт  на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен", наричана по-долу за краткост ФОНДА. Представлява онлайн платформа за набиране на дарения за благотворителни проекти, каузи и събития.

Всеки, който иска да ползва възможностите и услугите на тази дарителска платформа трябва да прочетете внимателно настоящите Общи условия на "Общността", преди да я използва, и да се съгласи с тях. Описаните по-долу по точки общи условия представляват един Договор между Вас и Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен", с който получавате правото да използвате услугите на "Общността" при спазване на конкретни условия.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на "Общността" и Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен". Чрез Вашата регистрация и достъп до (зареждането на) "Общността" Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте "Общността".

1. Основни понятия и насоки

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1.1. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на "Общността".

1.2. "УСЛУГА/УСЛУГИ" на сайта включват:

 1. Достъп до предоставяните през уеб браузър информационните ресурси/данни на сайта;
 2. Създаване и управление на проект, проект, кауза или събитие или събитие за привличане на дарения;
 3. Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за услугите на сайта;
 4. Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

2. Функции

2.1. ФОНДА:

 1. администрира "Общността": одобрява проектите, каузите, събитията и получателите; превежда даренията на получателите;
 2. промотира "Общността" като посещаемост и видимост;
 3. популяризира включените проекти, каузи и събития пред фирми, дарители и доброволци.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да бъде:

2.1. СЪЗДАТЕЛ на мероприятие (проект, кауза или събитие): физическо или юридическо лице. Включването в Общността става чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.

2.2. ДАРИТЕЛ: физическо или юридическо лице. Регистрацията не е задължителна, но е възможна. Включването в Общността става чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.

2.3. ПОЛУЧАТЕЛ на дарението: физическо или юридическо лице. СЪЗДАТЕЛ ът описва Получателя в проект, кауза или събитие, която създава. Получателя, СЪЗДАТЕЛ а и Дарителя могат да не са едно и също физическо или юридическо лице.

3. СЪЗДАТЕЛ на мероприятие в Общността

3.1. СЪЗДАТЕЛЪТ може да създава проект, кауза или събитие. Проекта, каузата или събитието включва: заглавие, финансова цел, срок за даряване (максимум до 10 месеца), снимки, видео, текст-апел, лична история, представяне на получателя, новини, линия, показваща растеж на даренията, възможност за Facebook интеграция, затваряне и отчитане. Проект, кауза или събитие е свързано с Получател на набраните дарения. Създателът попълва и подава въпросник, описващ проект, кауза или събитие.

3.2. Един СЪЗДАТЕЛ  може да създаде неограничен брой проекти, каузи и събития.

4. ДАРИТЕЛ в Общността

4.1. Дарителят може да:

 1. дарява с /без регистрация;
 2. дарява анонимно или явно;
 3. дарява онлайн през виртуален пост терминл, e-Pay или по банков път;
 4. получава отчети;
 5. получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка, сертификат);
 6. вижда своята активност по дати и каузи в историята на профила си;
 7. създава събитие за проект, кауза или събитие;
 8. изпраща коментари;
 9. изпрати проект, кауза или събитие на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+.
 10. популяризира проект, кауза или събитие, за което дарява чрез банер на Общността и линк на свой сайт, страница в социални мрежи.

4.2. Ако дарителят е физическо лице и желае да ползва данъчните облекчения по ЗДДФЛ, попълва допълнително трите си имена и лични данни за издаване на служебна бележка на годишна база.

4.3. Ако дарителят е търговско дружество и желае да сключи договор за да ползва данъчните облекчения по ЗКПО, попълва допълнително данните на фирмата – име, адрес, ЕИК и представляващо лице.

5. ПОЛУЧАТЕЛ на дарение от Общността

5.1. Получатели на дарения могат да бъдат:

5.1.1. Юридически лица:

 1. организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища;
 2. община или областна управа;
 3. образователни, социални и здравни заведения или организации, които са на бюджетна издръжка;
 4. религиозно настоятелство, регистрирано вероизповедание;
 5. друго юридическо лице, което не е търговец, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни, спортни и други конкретни цели.

Юридически лица регистрирани като търговски дружества не могат са бъдат получатели на дарения, но могат да бъдат СЪЗДАТЕЛИ, и да използват възможностите на Общността, за да привличат дарения и дарители.

5.1.2. Физически лица:

 1. Физически лица, които се нуждаят от финансова помощ за участие в конкурси, състезания и други форми за изява на таланти – за пътни, командировъчни, такси за участие, закупуване на инструменти, технически средства, материали и т.н..
 2. Физически лица, нуждаещи се от социална и здравна помощ, които не са в състояние да си платят нужните такси за лечение и препитание.

5.2. Получателя има ключова роля в Общността и трябва да знае:

 1. че в Общността се събират пари за негов проект, кауза или събитие;
 2. че са одобрени за участие в Общността;
 3. да бъдат активни и актуализират информация за мероприятията си в своите сайтове и социални мрежи;
 4. периодично да изпращат отчети, които се представят пред дарителите чрез сайта.

Б. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

6. ОДОБРЕНИЕ за участие в Общността

6.1 Общността изисква Получателите да бъдат предварително одобрявани. Това е необходимо заради отговорността на ФОНДА като посредник на даренията, безопасността на даряването и проследяването на отчетността.

Получателите се одобряват при създаването на първия проект, кауза или събитие, предназначени да набира средства за тях.

Отговорност за предоставяне на информацията, нужна за одобряването на Получателя, носи самият получател – физическо или юридическо лице. СЪЗДАТЕЛЪТпосочва контакти на Получателя и го информира за желанието си да създаде проект, кауза или събитие в негова полза и за нуждата да предостави информация за одобрение на Получателя.

6.2. Критерии за одобрение на Получателите

 1. Правен статут на юридическите лица, отговарящ на ограниченията в раздел : Тип на проект, кауза или събитие на физическото лице, отговаряща на ограниченията в раздела;
 2. Надеждно управление на даренията;
 3. Ясно предназначение на даренията
 4. Отчетност, откритост и защитни механизми за целева употреба на даренията
 5. Допълнителни критерии, според проект, кауза или събитие:
  1. Юридическа способност на организацията да извърши задачите, цел на проект, кауза или събитие
  2. Компетентност на лицето/организацията и валидност на методологията й на работа
  3. Липса на пречки от трети страни пред реализиране на проект, кауза или събитие

За да удостоверят изпълнението на тези критерии, ПОЛУЧАТЕЛИТЕ или СЪЗДАТЕЛИТЕ предоставят допълнителни документи поискани от ФОНДА.

Попълнените въпросници и прикачените документи се разглеждат от екипа на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" спрямо критериите за включване. Екипът представя становище пред сформирана Комисия от членове на Управителния съвет на ФОНДА, която одобрява, и формулира препоръки към кандидатите, ако се налага, както и отказва включване при неспазване на критериите.

При отказ, поради неспазени критерии за включване, причините се изпращат писмено до СЪЗДАТЕЛЯ и ПОЛУЧАТЕЛЯ.

Срок за разглеждане и одобрение – до 7 дни, освен при поискани допълнителни документи които изискват по-дълго време за набавянето им.

6.3. Освен Получателите, одобрение се изисква и за проектите, каузите и събитията.

За одобрение се прилагат Допълнителни критерии, според вида проект, кауза или събитие.

7. ДОГОВОР И ПЛАЩАНЕ на събраните дарения

7.1. ФОНДА и ПОЛУЧАТЕЛЯТ сключват Рамков договор за финансиране участието на Получателя в Общността. Договорът е безсрочен, като един Получател може да има неограничен брой проекти, каузи или събития.  Договорът регулира начин на плащане на даренията, отчитане, подаване на актуална информация и визуализация.

Договорът се изпраща на ФОНДА сканиран за стартиране на проект, кауза или събитие, а после и подписан оригинал по пощата на адреса на ФОНДА.

7.2. За всяки проект, кауза или събитие на Получателя ФОНДА извършва плащания. Освен ако не бъде уговорена друга периодичност, плащане се извършва в края на срока на проект, кауза или събитие. При набрани и спешно необходими суми от над 1000 лева, ФОНДА задължително извършва плащане преди края на срока на проект, кауза или събитие.

8. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подаването на актуална информация е задължително условие за поддържане на проект, кауза или събитие активна. Информацията включва текстове, снимки, видео и медийни материали за събития, свързани с проект, кауза или събитие. Информация могат да подават СЪЗДАТЕЛ ът и/или Получателят.

Актуалната информация ще бъде одобрявана съобразно Критерии за одобрение на съдържание.

Актуалната информация е необходима за обновяване на съдържанието и оттам на интереса към проект, кауза или събитие. При неспазване на това условие ФОНДА ще преразгледа взаимоотношенията си с Получателя.

9. ОТЧЕТНОСТ на събраните и разходени дарения

Отчетността е задължително условие за включване в Общността.

Отчетът представлява кратко описание за постигнатото с получените дарения, опис на документите за разход (фактури, договори) и визуални материали – снимки, видео, медийни публикации. В отчета се декларира какви други дарения са постъпили за същата проект, кауза или събитие. ФОНДА може да прави посещения на случаен принцип и да изисква за преглед документи за разход, описани в отчета, по всяко време с одитни цели.

ФОНДА носи отговорност за целесъобразното изразходване на даренията, включително финансово-отчетна, пред всички, участващи в Общността.

Получателят (организация или физическо лице) дължат отчет до 2 месеца след края на проект, кауза или събитие си или най-късно до 31.01. на всяка календарна година.

При недостигане на сумата до края на срока, включително и от други дарения, Получателят попълва Декларация за намерения за продължаване на набирането на средства и я изпраща сканирана на ФОНДА.

За постъпващи дарения над 30000 лв. се прилагат изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари, като се изискват необходимите за целта декларации и документи.

ФОНДА е регистриран оператор на лични данни според Закона за защита на личните данни.

10. ДАРЕНИЯ получени чрез Общността

Онлайн даренията към всички проекти, каузи и събития се набират в банкова сметка на ФОНДА. Тя от своя страна превежда даренията по сметките на получателите.

Затова ФОНДА има контрол върху съдържанието на проектите, каузите и събитията в "Общността" и получателите.

След като бъдат предложени от Потребителите, проектите, каузите и събитията се одобряват от администраторите на Общността.

ФОНДА изисква от получателите на даренията чрез "Общността" предварително да предоставят документи, които доказват тяхното юридическо положение и надеждност.

Неразделна част от Общите условия на "Общността" е следният документ:

Общи условия за взаимоотношенията между фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" и Дарители - физически и юридически лица


11. ТАКСИ

ФОНДА удържа от 2 до 5% от постъпващите дарения за разходите си за управление на "Общността", одобрение, мониторинг и отчетност на участващите получатели и за разходи, свързани с популяризирането на Дарителската платформа Общността.

Банковите също такси се удържат.

12. АВТОРСКИ ПРАВА

12.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

12.2. Всеки СЪЗДАТЕЛ  и Получател носи отговорност за собствеността върху снимките и видеоматериалите, които публикува в сайта.

13. РЕГИСТРАЦИЯ на Потребители в Общността

Ползвайки "Общността", Вие приемате условията за ползване и гарантирате, че отговаряте на изискванията за ползване на сайта.

Потребителите на "Общността" могат да разглеждат съдържанието, без да се регистрират, но за да ползват пълната му функционалност, е необходима регистрация.

За да можете да предлагате проекти,каузи и събития, за набиране на дарения, трябва да имате регистриран т. нар. акаунт/профил в системата на "Общността".

Данните, които се предоставят при регистрация на акаунт/профил Ви, се ползват единствено за целите на услугите, които "Общността" предоставя.

С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва.

Регистриращите се потребители са длъжни да предоставят вярна и актуална информация за целите на регистрацията. В случай че това не бъде направено, "Общността" ще третира тези действия като нарушение на Общите условия, което може да доведе до отказ на регистрация или до блокиране и изтриване на личния профил.

Потребителите на услугата нямат право да използват за идентификация на "Общността" груби, цинични, непристойни или обидни думи и изрази. Потребителите на "Общността" нямат право да се представят за другиго, да използват чуждо име, псевдоним, с цел да въведат в заблуда или с цел да увредят, или да злепоставят другиго, или да създадат грешна представа за себе си.

"Общността" си запазва правото да отказва регистрация или да блокира съществуващи профили по свое усмотрение при констатиране на нередности.

Регистрираните потребители на "Общността" приемат да получават регулярна информация по електронен път с най-важните новини относно Общността и проектите, кузите и събитията публикувани на нея.

Регистрираните потребители на "Общността" са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил и са длъжни да не предоставят на трети лица паролата за достъп до профила им.

Регистрираните потребители се съгласяват и дават разрешение на "Общността" публично да оповестява потребителското име и имената им във връзка с идеи и инициативите, по които те активно участват като СЪЗДАТЕЛ  или съмишленик. В тази връзка, регистрираните потребители разрешават да бъдат изписвани потребителското и лично име от профила им на страницата на всеки проект, в който участват.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

"Общността" си запазва правото да премахне потребителски профил по всяко време и без предупреждение.

Всеки потребител, създал акаунт в системата на "Общността", има право по всяко време да редактира или изтрие профила си от системата. "Общността" си запазва правото да пази информация за изтрити и редактирани акаунти.

15. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15.1. Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" е регистрирана като администратор на лични данни в електронния регистър, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

15.2. С попълването на данните си при регистрацията си на "Общността" потребителят се съгласява да предостави личните си данни на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" и да предостави правото на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" да администрира и обработва тези данни за целите на обработката на регистрацията на потребителя и предоставянето на услугите.

15.3. Потребителят може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити от Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен".

15.4. Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" осигурява на потребителите, предоставили личните си данни, всички права, включително за достъп, ректификация и заличаване на данните съгласно Закона за защита на личните данни.

16. СИГУРНОСТ на информацията в Общността

"Общността" може да записва IP адреса Ви, за да предотвратим измами, проучим дадени проблеми и съберем демографска информация (анонимно).

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на вашата информация.

"Общността" ползва cookies, за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Използваме тази информация, за да направим сайта по-добър.

"Общността" се задължава да не предоставя информация за потребителите, които използват интернет страницата за други цели и/или нужди, извън тези, за които е създадена. 

17. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО на сайта Общността

"Общността" ви дава право да използвате (копирате и разпространявате) съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

Съдържанието, публикувано на "Общността", е собственост на "Общността" и/или неговите партньори и клиенти. Чрез използването на "Общността" Вие се съгласявате да не използвате съдържанието на "Общността" за продажба, опит за продажба, разпространение или показване на информацията с търговска цел, както и да не модифицирате съдържанието ѝ. Вие не може да продавате, модифицирате, разпространявате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

18. УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ в Общността

"Общността" прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск.

Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. "Общността" не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

"Общността" не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

"Общността" не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие на употребата на сайта.

19. ПРАВИЛА за поведение в Общността

19.1. Потребителите на "Общността" декларират готовността си да ползват услугата само съобразно нейното предназначение и да не извършват неправомерни действия с нея. Потребителите на услугите нямат право да публикуват, качват, изтеглят, записват и разпространяват по какъвто и да е друг начин съдържание посредством "Общността" което:

 1. Нарушава патенти, авторски и сродни права, търговска тайна, представлява лични данни на трето лице, поверителна информация и друга такава, забранена от закона.
 2. Което е невярно, подвеждащо и неточно.
 3. Което противоречи на разпоредби на закона, добрите нрави и обичаи в Република България
 4. Което е реклама на други услуги и предмети, несвързани с целите на "Общността".
 5. Което съдържа вируси и друг софтуер, който може да навреди на софтуер или хардуер на "Общността" или на неговите потребители.
 6. Което създава лъжлива представа за друга личност.

19.2. Потребителите на услугата нямат право:

 1. Да извършват действия, които биха натоварили прекомерно инфраструктурата на "Общността" .
 2. Да се опитват да смущават дейността на представяната "Общността" услуга.
 3. Да се опитват да заобикалят ограничения в предлаганите услуги, наложени от "Общността" .
 4. Да използват софтуер за индексиране на съдържанието на страницата.

19.3. При констатирано нарушение на правилата на сайта, ФОНДА запазва правото да:

 1. Премахва или изменя всякакво съдържание, публикувано на "Общността" от потребителите.
 2. Блокира и изтрива потребителски регистрации на "Общността" .

20. ПОЛЗВАНЕ САЙТА НА ОБЩНОСТТА от електронни страници на трети лица

"Общността" позволява публикуването на препратки към електронни страници на трети лица. Препратки към електронни страници на трети лица и такива от електронни страници на трети лица към "Общността" са изцяло отговорност на потребителите на Общността.

"Общността" не носи отговорност за съдържанието на електронни страници на трети лица и посещението им от свои потребители. В този смисъл "Общността" не носи отговорност за вреди, нанесени на свои потребители от електронни страници на трети лица.

21. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

"Общността" си запазва правото да променя Общите условия или да спира, изменя или прекратява предоставената услуга, като потребителите ще бъдат уведомени за това на интернет страницата на "Общността" или чрез известие на имейла, предоставен при регистрацията им. В случай че след уведомяването на потребителя за промяната на Общите условия, той продължи да ползва услугите на сайта, това ще се счита за мълчаливо съгласие от негова страна, и приемане на тези промени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" на дата 9 септември 2015 година.