Задължителни условия

за взаимоотношенията между Фондация "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН"  и дарители - физически и юридически лица ползващи услугите на Общността.сом

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Задължителни условия се определят взаимоотношенията на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" (ФОНДА) с нейните дарители – физически и юридически лица.

2. "Дарител" по смисъла на настоящите Задължителни условия е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за дарителство с ФОНДА – еднократно или редовно.

3. "Бенефициент" по смисъла на настоящите Задължителни условия е физическо или юридическо лице, в полза на което ФОНДА отпуска определена сума, в изпълнение волята на дарителя, посочена в индивидуалния му договор с фондацията.

4. Настоящите Задължителни условия имат задължителна сила за ФОНДА и за дарителите, които удостоверяват това с подписа си под договора за дарение. Дарителите се считат уведомени за същите от датата на публикуването им по реда на т. 28 по-долу.

II. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

5. ФОНДА сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.

6. В договора дарителите предоставят в писмен вид следната информация за себе си:

6.1. За физически лица – ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност и постоянен адрес на лицето на територията на Република България.

6.2. За юридически лица и еднолични търговци - номер на данъчна регистрация и на регистрация по БУЛСТАТ, адрес на управление, трите имена на официалния представител, компетентен да подпише договора.

6.3. За дарения от над 30 000 лева ФОНДА изисква допълнителни документи според приетите Вътрешни правила за контрол на ФОНДА за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

7. Дарителят избира и посочва коя кауза ще подкрепя.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ

8. ФОНДА удържа средства от дарените от ДАРИТЕЛЯ суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.

9. ФОНДА използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:

9.1. Подбор на бенефициенти, включително чрез покана и открит конкурс

9.2. Мониторинг и контрол

9.3. Укрепване на бенефициентите чрез подходящи дейности – обучения, консултации, дейности за популяризиране

9.4. Текущо информиране на дарителите

9.5. Годишна отчетност

10. Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор. Когато не е определен изрично размер, ФОНДА прилага от 3 до 5% от сумата на дарението годишно.

ІV. ПРАВА НА ДАРИТЕЛЯ

11. Да ползва услугите на ФОНДА в съответствие с изискванията на настоящите Задължителни условияи договора за дарение.

12. Да променя чрез писмено заявление договора си за дарение, включително размера на месечните си дарителски вноски, както и конкретната кауза, за която да бъдат насочвани те.

13. Да получава при поискване (извън реда на т. 21 от настоящите Задължителни условия) информация от ФОНДА за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната му дейност.

14. Да посочи на определено за целта място в договора, че не желае името му да бъде оповестявано пред трети лица.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ

15. Да спазва разпоредбите на настоящите Задължителни условияи договора за дарение.

16. Да съобщава на ФОНДА всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на служебна бележка за направените дарения през годината към фондацията.

VII. ПРАВА НА ФОНДА

17. Да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.

18. Да оповестява публично имената на своите дарители, освен в случаите по реда на т. 14 от настоящите Общи условия.

19. Да контактува с дарителите, които са прекратили участието като Дарители по сметка поради преминаване на друга работа, за да ги покани да подновят договора си, след като са се установили при своя нов работодател.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДА

20. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите Задължителни условияи индивидуалния договор за дарение.

21. Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти, като спазва писмено изразената воля на дарителите.

22. Един път годишно - до 31 март - да информира чрез електронна поща за общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с техните дарения и регулярно да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си.

23. Ежегодно до края на м. юни да публикува своя годишен отчет.

24. Да осигури анонимността на дарителите по реда на т. 14 от настоящите задължителни условия.

25. ФОНДА не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи ФОНДА е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ

26. Действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до ФОНДА.

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

27. Настоящите Задължителни условия влизат в сила от 09.09.2015 г., като една седмица преди тази дата ФОНДА ги публикува в Интернет на адрес: Общността.com

XI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

28. При промяна на настоящите Задължителни условия ФОНДА се задължава да информира за това дарителите не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.

XII. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ДАРИТЕЛИ

29. Настоящите Задължителни условия се прилагат и за заварените дарители към датата на влизане в сила.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

30. При прилагането и тълкуването на настоящите Задължителни условия се прилага българското законодателство.